Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

25.4: Bölünme ve Blastülasyon
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Cleavage and Blastulation
 
TRANSCRIPT

25.4: Cleavage and Blastulation

25.4: Bölünme ve Blastülasyon

After a large-single-celled zygote is produced via fertilization, the process of cleavage occurs while zygotes travel through the uterine tube. Cleavage is a mitotic cell division that does not result in growth. With each round of successive cell division, daughter cells get increasingly smaller.

Zygotic Genome Activation

At the beginning of embryogenesis, maternal mRNAs control development. However, by the eight-cell stage of cleavage, embryonic genes become activated in a process called zygotic genome activation (ZGA). As a result, maternal mRNAs get degraded, and ZGA causes a transition from maternal to zygotic genetic control of developing an embryo. Although maternal mRNAs get degraded, previously translated proteins may remain in the embryo through later stages of development.

Cleavage Pattern

Cleavage patterns vary between organisms depending on the presence and distribution of egg yolk amongst other factors. For example, mammals have a holoblastic rotational cleavage pattern. They are holoblastic because they have sparse, but evenly distributed yolk and therefore end up with a cleavage furrow that extends through the entire embryo as opposed to being meroblastic where the cleavage furrow does not extend through the yolk-dense portion of the cytoplasm.

At the onset of cleavage, rotational cleavage begins when the zygote first divides to form two smaller daughter cells called blastomeres. During this first cleavage event, division occurs in an austral fashion. The two daughter blastomeres then go through mitosis to each form two new blastomeres. During this second cleavage event, one daughter blastomere cleaves in an austral manner while the second cleaves equatorially. This pattern continues so that the resultant blastomeres end up being smaller than their respective parent cells.

Compaction

At the eight-blastomere stage, compaction starts to occur—blastomeres tightly push against each other and appear to be one cell where individual cells are indistinguishable from one another. To stabilize the tightly packed blastomeres, tight junctions are formed among the exterior blastomeres while the interior blastomeres form gap junctions that allow the movement of ions and small molecules in between cells. E-cadherin, a calcium-dependent adhesion molecule, helps to further adhere blastomeres to each other.

Morula Formation

Once there are approximately thirty-two blastomeres, the zygote becomes a morula. Morula formation marks the end of cleavage. The morula then becomes a blastula that goes through further differentiation during the subsequent stages of development.

Büyük-tek hücreli zigot döllenme yoluyla üretildikten sonra, zigotlar rahim tüpünden geçerken bölünme işlemi gerçekleşir. Bölünme büyüme ile sonuçlanmayan mitotik bir hücre bölünmesidir. Ardışık hücre bölünmesinin her turunda, kız hücreleri giderek küçülür.

Zigotik Genom Aktivasyonu

Embriyogenezin başlangıcında maternal mRNA'lar gelişimi kontrol altına alar. Ancak, bölünmenin sekiz hücreli evresinde, embriyonik genler zigotik genom aktivasyonu (ZGA) adı verilen bir süreçte aktive olur. Sonuç olarak, maternal mRNA'lar bozulur ve ZGA embriyo geliştirmede anneden zigotik genetik kontrole geçişe neden olur. Maternal mRNA'lar bozulmuş olsa da, daha önce çevrilmiş proteinler gelişmenin sonraki aşamalarında embriyoda kalabilirler.

Dekolte Deseni

Bölünme desenleri diğer faktörler arasında yumurta sarısı varlığı ve dağılımına bağlı olarak organizmalar arasında değişir. Örneğin, memelilerin holoblastik dönme dekolte deseni vardır. Onlar seyrek çünkü holoblastik, ama eşit sarısı dağıtılan ve bu nedenle dekolte oluk sitoplazmanın sarısı yoğun kısmı boyunca uzanmaz meroblastik olmanın aksine tüm embriyo boyunca uzanan bir dekolte oluk ile sona erer.

Bölünmenin başlangıcında, dönme bölünmesi zigot ilk bölündüğünde blastomer adı verilen iki küçük kız hücresi oluşturur. Bu ilk bölünme olay sırasında, bölünme austral bir şekilde gerçekleşir. İki kız blastomerler sonra mitoz geçmesi her iki yeni blastomerler formu. Bu ikinci bölünme olayı sırasında, bir kızı blastomere austral bir şekilde cleaves ise ikinci cleaves ekvatoral. Bu desen, ortaya çıkan blastomerlerin kendi ana hücrelerinden daha küçük olması için devam eder.

Sıkıştırma

Sekiz blastomer aşamasında, sıkıştırma oluşmaya başlar—blastomerler birbirine sıkıca iter ler ve tek tek hücrelerin birbirinden ayırt edilemediği bir hücre gibi görünürler. Sıkıca paketlenmiş blastomerleri stabilize etmek için dış blastomerler arasında sıkı kavşaklar oluşurken, iç blastomerler hücreler arasında iyonların ve küçük moleküllerin hareketini sağlayan boşluk kavşakları oluştururlar. Kalsiyuma bağımlı bir yapışma molekülü olan E-kadherin, blastomerlerin birbirine daha fazla yapışmasına yardımcı olur.

Morula Oluşumu

Yaklaşık otuz iki blastomer olduğunda zigot morulaya dönüşür. Morula oluşumu bölünmenin sonunu işaret ediyor. Morula daha sonra gelişmenin sonraki aşamalarında daha fazla farklılaşma geçer bir blastula olur.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter