Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Mikrovaskülüste AlanSal Akışın Mekansal Zamansal Analizi
 
Click here for the English version

Mikrovaskülüste AlanSal Akışın Mekansal Zamansal Analizi

Article DOI: 10.3791/60493-v
November 18th, 2019

Chapters

Summary November 18th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Yüksek hızlı kılcal akış görüntü dizilerinden mikrovasküler akışı ölçmek için, PERSONEL (Alan Sala¤›l›K A¤›n›n Mekansal Zamansal Analizi) yaz›l›m› gelifltirildi. Tam görüntü alanı boyunca ve zaman içinde, STAFF akış hızlarını değerlendirir ve nicel analizler için görselleştirme ve tabular çıktı için renk kodlu uzamsal haritalar dizisi oluşturur.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter