Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

8.3: İyonik Yarıçap
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Ionic Radii
 
TRANSKRİPT

8.3: İyonik Yarıçap

İyonik yarıçap, bir iyonun boyutunu tanımlamak için kullanılan ölçüdür. Bir katyon her zaman daha az elektrona ve nötr atomla aynı sayıda protona sahiptir; türetildiği atomdan daha küçüktür. Örneğin, bir alüminyum atomunun (1s22s22p63s23p1) kovalent yarıçapı 118 pm iken, bir Al+3'ün (1s22s22p6) iyonik yarıçapı 68 pm'dir. Elektronlar dış değerlik kabuğundan çıkarıldıkça, daha küçük kabukları işgal eden çekirdek elektronları daha büyük etkili nükleer yük Zeff etkisinde kalır ve çekirdeğe daha da yaklaşır.

Daha büyük yüklü katyonlar, daha küçük yüklü katyonlardan daha küçüktür (örneğin, V+2 79 pm'lik bir iyonik yarıçapa sahipken, V+3'nınki 64 pm'dir). Periyodik tabloda gruplarda aşağı doğru ilerlerken, aynı yüke sahip ardışık elementlerin katyonları genellikle daha büyük yarıçaplara sahiptir ve bu, baş kuantum sayısındaki, n artışına karşılık gelir.

Bir anyon (negatif iyon), bir atomun değerlik kabuğuna bir veya daha fazla elektronun eklenmesiyle oluşur. Bu, elektronlar arasında daha büyük bir itme ve elektron başına Zeff'te bir azalma ile sonuçlanır. Her iki etki de (artan elektron sayısı ve azalmış Zeff) bir anyonun yarıçapının nötr atomunkinden daha büyük olmasına neden olur. Örneğin, bir sülfür atomu ([Ne]3s23p4) 104 pm'lik bir kovalent yarıçapa sahipken, sülfid anyonunun iyonik yarıçapı ([Ne]3s23p6) 170 pm'dir. Herhangi bir grupta ilerleyen ardışık elementler için, anyonlar daha büyük baş kuantum numaralarına ve dolayısıyla daha büyük yarıçaplara sahiptir.

Aynı elektron konfigürasyonuna sahip atom ve iyonların izoelektronik olduğu söylenir. İzoelektronik türlere örnek olarak N–3, O–2, F, Ne, Na+, Mg+2 ve Al+3 (1s22s22p6) verilebilir. Diğer bir izoelektronik seri P–3, S–2, Cl, Ar, K+, Ca+2 ve Sc+3 ([Ne]3s23p6)'dır. İzoelektronik olan atomlar veya iyonlar için proton sayısı boyutu belirler. Nükleer yük ne kadar büyükse, bir dizi izoelektronik iyon ve atomdaki yarıçap o kadar küçük olur.

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: OpenStax Chemistry 2e, Section 6.5: Periodic Variations in Element Properties.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter