Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

16.13: Kompleks İyonların Oluşumu
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Formation of Complex Ions
 
TRANSKRİPT

16.13: Kompleks İyonların Oluşumu

Bir Lewis asit-baz kimyasının türü, ligand adı verilen iyonlar veya moleküllerle çevrili bir merkezi atom, tipik olarak bir geçiş metali katyonu içeren karmaşık bir iyonun (veya bir koordinasyon kompleksi) oluşumunu içerir. Bu ligandlar, H2O veya NH3 gibi nötr moleküller veya CN ya da OH gibi iyonlar olabilir. Genellikle ligandlar, merkezi atoma bir çift elektron veren Lewis bazları gibi davranırlar. Bu tür Lewis asit-baz reaksiyonları, bu metindeki başka bir bölümün konusu olan koordinasyon kimyası adı verilen geniş bir alt disiplinin örnekleridir.

Bir koordinasyon kompleksi oluşturmak üzere bir metal iyonunun bir veya daha fazla ligandla reaksiyonu için denge sabiti, oluşum sabiti (Kf) olarak adlandırılır (bazen a kararlılık sabiti olarak adlandırılır). Örneğin, kompleks iyon [Cu(CN)2] reaksiyonla üretilir

Bu reaksiyon için oluşum sabiti şu şekildedir

Alternatif olarak, ters reaksiyon (kompleks iyonun ayrışması) düşünülebilir, bu durumda denge sabiti, bir ayrışma sabitidir (Kd). Tarif edilen çift taraflı reaksiyonlar için denge sabitleri arasındaki ilişkiye göre, ayrışma sabiti, oluşum sabitinin matematiksel tersidir, Kd = Kf−1.

Kompleks iyon oluşumuyla çözünmeye bir örnek olarak, bir gümüş klorür ve su karışımına sulu amonyak eklendiğinde ne olacağını düşünün. Gümüş klorür suda hafifçe çözünür ve küçük bir Ag+ ([Ag+] = 1,3 × 10−5 M) konsantrasyonu verir:

Fakat NH3 suda mevcutsa [Ag(NH3)2]+ kompleks iyonu şu denkleme göre oluşabilir:

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Section 15.2: Lewis Acids and Bases.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter