Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

9.13: Bağ Enerjileri ve Bağ Uzunlukları
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Bond Energies and Bond Lengths
 
TRANSKRİPT

9.13: Bağ Enerjileri ve Bağ Uzunlukları

Kovalent bağlar atomları bir arada tuttuğu için kararlı moleküller vardır. Bir kovalent bağın gücü, yani onu kırmak için gereken enerji, bağlı atomları ayırmak için gerekli enerji ile ölçülür. Herhangi bir şekilde bağlı atomları ayırmak için enerji gerekir — daha güçlü bağ, bağı kırmak için daha yüksek enerjiye ihtiyaç duyar.

Bir mol gaz halindeki moleküldeki belirli bir kovalent bağı kırmak için gereken enerjiye bağ enerjisi veya bağ ayrışma enerjisi denir. İki atomlu bir molekül olan DX–Y için bağ enerjisi, endotermik reaksiyon için standart entalpi değişimi olarak tanımlanır:

Eq1

Örneğin, sadece kovalent bağ içeren H–H bağını ele alalım. DH–H, yani H–H bağını kırmak için gerekli enerji 436 kJ/mol'dür:

Eq2

Üç veya daha fazla atomlu moleküllerin iki veya daha fazla bağı vardır. Böyle bir moleküldeki tüm bağ enerjilerinin toplamı, moleküldeki tüm bağları kıran endotermik reaksiyonun standart entalpi değişimine eşittir. Örneğin, CH4, dört C–H bağ enerjisinin toplamı 1660 kJ'dür, bu enerji reaksiyonun standart entalpi değişimine eşittir:

Figure1

Ortalama C–H bağ enerjisi, DC–H, 1660/4 = 415 kJ / mol'dür, çünkü reaksiyonun molü başına kırılan dört mol C–H bağı vardır. Orijinal molekülde dört adet C–H bağı eşdeğer olmasına rağmen, her birinin kırılması için aynı enerjiye ihtiyacı yoktur; İlk bağ koptuğunda (439 kJ / mol gerektirir), kalan bağların kırılması daha kolaydır. 415 kJ/mol değeri, herhangi bir bağı koparmak için gereken tam değer değil, ortalamadır.

İki atom arasındaki bağın gücü, bağdaki elektron çifti sayısı arttıkça artar. Genel olarak bağ kuvveti arttıkça bağ uzunluğu azalır. Bu nedenle, üçlü bağlar, aynı iki atom arasındaki çift bağlardan daha güçlü ve daha kısadır; aynı şekilde çift bağlar, aynı iki atom arasındaki tek bağlardan daha güçlü ve daha kısadır. Bir atom bir gruptaki çeşitli atomlara bağlandığında, grupta aşağı doğru hareket ettikçe tipik olarak bağ kuvveti azalır. Örneğin, C–F 439 kJ/mol, C–Cl 330 kJ/mol ve C–Br 275 kJ/mol'dür. 

Bağ enerjileri, oluşum entalpilerinin bulunmadığı durumlarda Bağ entalpileri olarak da adlandırılan reaksiyonlar için yaklaşık entalpi değişikliklerini hesaplamak için kullanılabilir. Bu tipteki hesaplamalar ayrıca bir reaksiyonun ekzotermik mi yoksa endotermik mi olduğunu söyleyecektir. Ürünlerdeki bağlar, reaktanlardaki bağlardan daha güçlü olduğunda bir ekzotermik reaksiyon (ΔH negatif, ısı enerjisi çıkmış) ortaya çıkar. Ürünlerdeki bağlar, reaktanlardakinden daha zayıf olduğunda endotermik (ΔH pozitif, ısı enerjisi girmiş)bir reaksiyon oluşur.

Bir kimyasal reaksiyon için entalpi değişimi (ΔH), yaklaşık olarak, reaktanlardaki tüm bağları kırmak için gereken enerji (enerji “alınmış”, pozitif işaretlenir) ve artı ürünlerde tüm bağlar oluştuğunda açığa çıkan enerjinin (enerji “verilmiş” ,negatif işaretlenir) toplamına eşittir. Bu, matematiksel olarak şu şekilde ifade edilebilir: ("bonds broken": kırılan bağlar, "bonds formed": oluşan bağlar)

Eq3

Bu ifadede, Ʃ sembolü “toplam“ anlamına gelir ve D, her zaman pozitif bir sayı olan kJ / mol cinsinden bağ enerjisini temsil eder. Bağ enerjisi, belirli bir bağın tek, çift veya üçlü bir bağ olmasına bağlı olacaktır. Bu nedenle, entalpileri bu şekilde hesaplarken, tüm reaktanlar ve ürünlerdeki bağlanmanın dikkate alınması önemlidir. D değerleri tipik olarak birçok farklı moleküldeki tek bir bağ türü için ortalamalar olduğundan, bu hesaplama, reaksiyon entalpisi için kesin bir değer değil, kaba bir tahmin sağlar.

Aşağıdaki reaksiyonu düşünelim:

Eq4

ya da

Eq5

İki mol HCl oluşturmak için, bir mol H–H bağı ve bir mol Cl–Cl bağı kırılmalıdır. Bu bağları kırmak için gereken enerji, H–H bağının (436 kJ/mol) ve Cl–Cl bağının (243 kJ/mol) bağ enerjisinin toplamıdır. Reaksiyon sırasında, 2 × 432 kJ açığa çıkaran iki mol H–Cl bağı oluşur (bağ enerjisi = 432 kJ/mol); veya 864 kJ. Ürünlerdeki bağlar reaktanlardakinden daha güçlü olduğu için reaksiyon, tükettiğinden daha fazla enerji açığa çıkarır:

Eq6

Eq7

Bu fazla enerji ısı olarak açığa çıkar, dolayısıyla reaksiyon ekzotermiktir.

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Section 7.5: Bond Strength: Covalent Bonds.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter