Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.9: Çökelme Reaksiyonları
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Precipitation Reactions
 
TRANSKRİPT

4.9: Çökelme Reaksiyonları

Bir çökeltme reaksiyonunda, çözünür tuzların sulu çözeltileri, çözünmeyen bir iyonik bileşik (çökelti) oluşturmak üzere reaksiyona girer. Reaksiyon, çözeltideki zıt yüklü iyonlar suya olan çekiciliğinin üstesinden geldiğinde ve birbirlerine bağlandığında, çözeltiden ayrılan bir çökelti oluşturduğunda ortaya çıkar. Bu tür reaksiyonlar, sulu çözeltideki iyonik bileşikler arasındaki iyon değişimini içerdiğinden, aynı zamanda çift yer değiştirme, çift değiştirme, değişim reaksiyonları veya metatez reaksiyonları (Yunanca "Transpoze etmek") olarak da adlandırılır. Çökeltme reaksiyonları, bir bileşikteki metal iyonlarını tanımlamak için analiz tekniği ve maddenin bileşimini belirlemek için gravimetrik yöntemler olarak kullanılırlar.  
 
Bir maddenin suda veya herhangi bir çözücüde çözülme derecesi, belirli koşullar altında elde edilebilecek bir maddenin maksimum konsantrasyonu olarak tanımlanan çözünürlüğü şeklinde nicel olarak ifade edilir. Nispeten büyük çözünürlüğe sahip maddelerin çözünür olduğu söylenir. Bir madde, çözelti koşulları maddenin konsantrasyonu çözünürlüğünü aşacak şekilde olduğunda çökelir. Nispeten düşük çözünürlüğe sahip maddelerin çözünmez olduğu söylenir ve bunlar çözeltide kolayca çökelebilen maddelerdir.

Örneğin, potasyum iyodür ve kurşun nitrat çözeltileri karıştırıldığında çökelme gözlenir ve bu da katı kurşun iyodür oluşumuna neden olur:

Bu gözlem, çözünürlük yönergeleriyle tutarlıdır: dahil olanlar arasında çözünmeyen tek bileşik, iyodür tuzlarının genel çözünürlüğünün istisnalarından biri olan kurşun iyodürdür.

Bu reaksiyonu temsil eden net iyonik denklem:/p>

Çözünürlük yönergeleri, çözünür iyonik bileşiklerin çözeltileri birlikte karıştırıldığında bir çökeltme reaksiyonunun meydana gelip gelmeyeceğini tahmin etmek için kullanılabilir. Sadece çözeltide bulunan tüm iyonları tanımlamanız ve daha sonra katyon-anyon eşleşmesinin çözünmeyen bir bileşiğe yol açıp açmayacağını düşünmeniz gerekir. 

Örneğin, gümüş nitrat ve sodyum florür çözeltilerinin karıştırılması, Ag+, NO3, Na+ ve F iyonları içeren bir çözelti verecektir. Çözeltilerde orijinal olarak bulunan iki iyonik bileşiğin yanı sıra, AgNO3 ve NaF, bu iyon koleksiyonundan iki ek iyonik bileşik elde edilebilir: NaNO3 ve AgF. Çözünürlük yönergeleri, tüm nitrat tuzlarının çözünür olduğunu, ancak AgF'nin florür tuzlarının genel çözünürlüğünün istisnalarından biri olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki denklemler tarafından açıklanan çökelme reaksiyonunun, bu nedenle oluştuğu tahmin edilebilir:

Bu metin bu kaynaktan uyurlanmıştır: OpenStax Chemistry 2e, Section 4.2: Classifying Chemical Reactions.

"

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter