Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

20.5: Yapısal İzomerizm
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Structural Isomerism
 
TRANSKRİPT

20.5: Yapısal İzomerizm

Komplekslerde İzomerizm

İzomerler, aynı kimyasal formüle sahip farklı kimyasal türlerdir. Koordinasyon bileşiklerinin yapısal izomerizmi, bağlantı izomerleri ve koordinasyon küresi izomerleri olmak üzere iki alt kategoriye ayrılabilir.

Bağlantı izomerleri, koordinasyon bileşiği iki farklı atomdan geçiş metali merkezine bağlanabilen bir ligand içerdiğinde ortaya çıkar. Örneğin, CNligand karbon atomu veya azot atomu ile bağlanabilir. Benzer şekilde, SCN kükürt veya azot atomu ile bağlanabilir. Bağlantı izomerizmine sahip birkaç farklı ligand Şekil 1'de gösterilmiştir. İzomerizmi bağlayabilen ligandların isimlendirilmesi, hangi donör atomunun metal iyonu ile bağlandığına bağlıdır. Örneğin, bir karbon atomundan bağlanan bir CN ligandına siyano denir ve bir azot atomundan bağlanan aynı ligand izosiyano olarak adlandırılır.

Image1

Şekil 1. Bağlantı izomerizmi yapabilen farklı ligandların listesi. Ligand molekülünde, kırmızıdaki atom merkezi metal atoma bağlanır.

Koordinasyon küresi izomerleri (veya iyonlaşma izomerleri), iç koordinasyon alanındaki bir anyonik ligand dış koordinasyon küresinden gelen karşı iyonla değiştirildiğinde ortaya çıkar. İki koordinasyon küresi izomerinin basit bir örneği [CoCl6][Br] ve [CoCl5Br][Cl]'dir.

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Section19.2: Coordination Chemistry of Transition Metals.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter