Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

9.11: Formal Yükler
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
Formal Charges
 
TRANSKRİPT

9.11: Formal Yükler

Bazı durumlarda moleküller ve poliatomik iyonlar için görünüşte birden fazla geçerli Lewis yapısı vardır. Formal yükler kavramı, birden fazla makul yapı mevcut olduğunda en uygun Lewis yapısını tahmin etmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Formal Yüklerin Hesaplanması

Bir moleküldeki bir atomun formal yükü, bağlardaki elektronlar atomlar arasında eşit olarak dağılırsa, atomun sahip olacağı varsayımsal yüktür. Alternatif olarak, formal yük, nötr bir atomun değerlik elektronlarının sayısından, bağlanmayan elektronlar ilk önce azaltıldığında ve ardından Lewis yapısındaki bu atoma bağlı bağların sayısının çıkarılmasıyla sonuçlanır..

Böylece, formal yük aşağıdaki gibi hesaplanır:  

Eq1

Formal yük hesaplamaları, tüm yapı için formal yüklerin toplamı belirlenerek iki kez kontrol edilebilir. Bir moleküldeki tüm atomların formal yüklerinin toplamı sıfır olmalıdır; bir iyondaki formal yüklerin toplamı, iyonun yüküne eşit olmalıdır. Bir atom için hesaplanan formal yükün, moleküldeki atomun gerçek yükü olmadığını unutmayın. Formal yük, yalnızca yararlı bir defter tutma prosedürüdür; gerçek yüklerin varlığını göstermez.

Lewis Yapılarından Formal Yükün Hesaplanması

Aşağıdaki adımlar, interhalojen iyon ICl4'deki her bir atoma formal yükler atamak için izlenir.

Adım 1. Bağ elektron çiftlerini tüm I–Cl bonds bağları için eşit olarak bölün:

Figure1

Adım 2. Elektronların yalın çiftlerini atomlarına atayın. Her bir klor atomu artık kendisine atanmış yedi elektrona sahiptir ve iyot atomu sekiz elektrona sahiptir.

Adım 3. Bu sayıyı nötr atom için değerlik elektronlarının sayısından çıkarın:
İyot: 7 – 8 = –1
Klor: 7 – 7 = 0
Tüm atomların formal yüklerinin toplamı –1'e eşittir, bu da iyonun yüküyle aynıdır (–1).

Moleküler Yapıyı Tahmin Etmek İçin Formal Yükü Kullanma

Atomların bir molekül veya iyondaki dizilişine moleküler yapısı denir. Pek çok durumda, Lewis yapılarını yazmak için olan adımları takip etmek, birden fazla olası moleküler yapıya yol açabilir — örneğin, çoklu farklı bağlar ve yalın çift elektron yerleşimleri veya farklı atom düzenlemeleri. Formal yükü içeren birkaç kılavuz, belirli bir molekül veya iyon için olası yapılardan hangisinin en olası olduğuna karar vermede yardımcı olabilir:

  1. Tüm formal yüklerin sıfır olduğu bir moleküler yapı, bazı formal yüklerin sıfır olmadığı bir yapıya tercih edilir.
  2. Lewis yapısının sıfır olmayan formal yüklere sahip olması gerekiyorsa, sıfır olmayan en küçük formal yüklerle düzenleme tercih edilir.
  3. Lewis yapıları, bitişik formal yükler sıfır olduğunda veya zıt işaretli olduğunda tercih edilir.
  4. Benzer formal yük dağılımlarına sahip birkaç Lewis yapısı arasından seçim yaparken, daha elektronegatif atomlar üzerindeki negatif formal yüklü yapı tercih edilir.

Bu yönergelerin nasıl geçerli olduğunu görmek için, karbondioksit,, CO2 için bazı olası yapıları düşünelim. Daha az elektronegatif atomun tipik olarak merkezi konumu işgal ettiği bilinmektedir, ancak formal yükler bunun neden meydana geldiğini anlamaya yardımcı olur. Yapı için üç olasılık çizilebilir: merkezde iki çift bağı bulunan karbon, merkezde tek ve üçlü bağı bulunan karbon ve merkezde çift bağı olan oksijen. 

Figure2

Üç formal yükü karşılaştırırken, soldaki yapı tercih edilebilir olarak belirlenebilir çünkü yalnızca sıfır formal yüke sahiptir.

Başka bir örnek olarak, bir karbon atomu, bir nitrojen atomu ve bir sülfür atomundan oluşan bir iyon olan tiosiyanat iyonunun üç farklı moleküler yapısı olabilir: NCS–, CNS– veya CSN–. Bu moleküler yapıların her birinde bulunan formal yükler, atomların en olası düzenlemesini seçmeye yardımcı olabilir. Muhtemel Lewis yapıları ve tiyosiyanat iyonu için olası üç yapının her biri için formal yükler - merkezde çift bağlı karbon, merkezde çift bağlı nitrojen ve merkezde çift bağlı kükürt. 

Figure3

Her durumda formal yüklerin toplamının iyonun yüküne (–1) eşit olduğuna dikkat edin. Bununla birlikte, merkezde karbon bulunan atomların ilk dizilimi, sıfır olmayan formal yüklü en düşük atom sayısına sahip olduğu için tercih edilir. Ayni zamanda bu dizilimde en düşük elektronegatif atom merkezdedir ve negatif yük ise daha elektronegatif elementtedir.

Bu metin bu kaynaktan uyarlanmıştır: Openstax, Chemistry 2e, Chapter 7.4 Formal Charges and Resonance.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter