Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

5.2: Membran Akışkanlığı
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Membrane Fluidity
 
TRANSCRIPT

5.2: Membrane Fluidity

5.2: Membran Akışkanlığı

Cell membranes are composed of phospholipids, proteins, and carbohydrates loosely attached to one another through chemical interactions. Molecules are generally able to move about in the plane of the membrane, giving the membrane its flexible nature called fluidity. Two other features of the membrane contribute to membrane fluidity: the chemical structure of the phospholipids and the presence of cholesterol in the membrane.

Fatty acids tails of phospholipids can be either saturated or unsaturated. Saturated fatty acids have single bonds between the hydrocarbon backbone and are saturated with the maximum number of hydrogens. These saturated tails are straight and can, therefore, pack together tightly. In contrast, unsaturated fatty acid tails contain double bonds between carbon atoms, giving them a kinked shape and preventing tight packing. Increasing the relative proportion of phospholipids with unsaturated tails results in a more fluid membrane. Organisms like bacteria and yeasts that experience environmental temperature fluctuations are able to adjust the fatty acid content of their membranes to maintain a relatively constant fluidity.

In cell membranes, cholesterol is able to interact with heads of phospholipids, partly immobilizing the proximal part of the hydrocarbon chain. This interaction decreases the ability of polar molecules to cross the membrane. Cholesterol also prevents the phospholipids from packing together tightly, thereby preventing the likelihood of membrane freezing. Likewise, cholesterol acts as a structural buffer when temperatures get to warm, limiting excessive fluidity.

Cholesterol is also proposed to have a role in the organization of membrane lipids and proteins into functional groups called lipid rafts. These groups of proteins, phospholipids, and cholesterol are thought to compartmentalize regions of the membrane, positioning molecules with similar roles in close proximity to one another. However, the specific structure and function of these membrane patches are unclear and an active area of research.

Hücre zarları fosfolipidler, proteinler ve kimyasal etkileşimler yoluyla gevşek birbirine bağlı karbonhidratoluşur. Moleküller genellikle membran düzleminde hareket ederek membrana akışkanlık adı verilen esnek doğasını verir. Membranın diğer iki özelliği membran akışkanlığına katkıda bulunur: fosfolipidlerin kimyasal yapısı ve membrandaki kolesterol varlığı.

Fosfolipidlerin yağ asitleri kuyrukları ya doymuş ya da doymamış olabilir. Doymuş yağ asitleri hidrokarbon omurgası arasında tek bağlara sahiptir ve maksimum hidrojen sayısı ile doymuş durumdadır. Bu doymuş kuyrukları düz ve bu nedenle, sıkıca birlikte paketi olabilir. Buna karşılık, doymamış yağ asidi kuyrukları karbon atomları arasında çift bağ içeren, onlara bir kinked şekil veren ve sıkı ambalaj önlenmesi. Doymamış kuyruklar ile fosfolipidlerin göreceli oranının artırılması daha akışkan bir membran ile sonuçlanır. Çevresel sıcaklık dalgalanmaları deneyim bakteri ve maya lar gibi organizmalar nispeten sabit bir akışkanlık korumak için kendi membranların yağ asidi içeriğini ayarlamak edebiliyoruz.

Hücre zarlarında, kolesterol fosfolipidlerin başkanları ile etkileşime yapabiliyor, kısmen hidrokarbon zincirinin proksimal kısmı immobilize. Bu etkileşim kutup moleküllerinin membranı geçme yeteneğini azaltır. Kolesterol aynı zamanda fosfolipidlerin sıkıca bir araya toplanmasını önler, böylelikle membrandonma olasılığını önler. Aynı şekilde, sıcaklıklar ısınmak için olsun kolesterol yapısal bir tampon olarak hareket eder, aşırı akışkanlık sınırlayan.

Kolesterol ün zar lipidve proteinlerin lipid salları adı verilen fonksiyonel gruplarhalinde örgütlenmesinde de rol alması önerilmektedir. Bu protein grupları, fosfolipidler ve kolesterolün membranın bölgelerini bölümlere ayırarak benzer rollere sahip molekülleri birbirine yakın konumlandırdırdı. Ancak, bu membran yamaları belirli yapısı ve fonksiyonu belirsiz ve araştırma aktif bir alandır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter