Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.1: Hücreler nedir?
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Education
What are Cells?
 
TRANSKRİPT

4.1: Hücreler nedir?

Genel Bakış

Hücreler, yaşamın temel organizasyon düzeyidir. Bir organizma, prokaryotlarda ve ökaryotik protistlerin çoğunda olduğu gibi tek hücreli veya bir organizmanın işlevlerinin farklı özelleşmiş hücre koleksiyonlarına bölündüğü çok hücreli olabilir. Çok hücreli ökaryotlarda hücreler, karmaşık yapıların yapı taşlarıdır ve çeşitli form ve işlevlere sahip olabilir.

Hücrelerin Temel Özellikleri

Hücreler, tüm organizmayı (ör. bir bakteri) ya da onların trilyonlarcasını (ör. insanlar) oluşturan tek bir hücre olup olmadığına bakmaksızın tüm canlı organizmaların yapı taşlarıdır. Bir hücre hangi organizmanın parçası olursa olsun, belirli özellikleri paylaşırlar.

Canlı bir hücrede, hücre içindeki sitoplazma olarak adlandırılan sulu çözeltiyi hücre dışından ayıran bir lipit tabakası olan bir plazma zarı vardır.

Dahası, canlı bir hücre kendini kopyalayabilir ve bu da DNA’da kodlanmış genetik bilgiye sahip olmasını gerektirir. DNA, bir prokaryotik hücrenin nükleoitinde olduğu gibi hücrenin belirli bir alanına lokalize edilebilir veya ökaryotların çekirdeği gibi başka bir zarın içinde bulunabilir. Ökaryot, " gerçek çekirdek " anlamına gelir. Bu nedenle prokaryot kelimesi, hücrenin, yaşamın tarihinde zara bağlı çekirdekler ortaya çıkmadan önce ortaya çıkan bir gruptan olduğunu ifade eder.

Organeller, Ökaryotik Hücreleri Bölümlere Ayırır

Prokaryotik hücrelerde iç zar yoktur. Buna karşılık ökaryotlarda, organel adı verilen bölmeleri çevreleyen iç zarlar vardır. Her organel, zara bağlı çekirdek ve mitokondri gibi belirli bir hücresel işlevi yerine getirir.

Belirli organellerin varlığı veya yokluğu, organizmaları sınıflandırmak için kullanılır. Bitki hücreleri, ışık enerjisini şekere dönüştürdükleri kloroplastlara sahipken hayvan hücreleri, enzimlerin daha büyük molekülleri parçaladığı zarla çevrili bir bölme olan lizozomları içerir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter