Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

4.16: Plasmodesmata
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Plasmodesmata
 
TRANSCRIPT

4.16: Plasmodesmata

4.16: Plasmodesmata

The organs in a multicellular organism’s body are made up of tissues formed by cells. To work together cohesively, cells must communicate. One way that cells communicate is through direct contact with other cells. The points of contact that connect adjacent cells are called intercellular junctions.

Intercellular junctions are a feature of fungal, plant, and animal cells alike. However, different types of junctions are found in different kinds of cells. Intercellular junctions found in animal cells include tight junctions, gap junctions, and desmosomes. The junctions connecting plant cells are called plasmodesmata. Of the junctions found in animal cells, gap junctions are the most similar to plasmodesmata.

Plasmodesmata are passageways that connect adjacent plant cells. Just as two rooms connected by a doorway share a wall, two plant cells connected by a plasmodesma share a cell wall.

The plasmodesma “doorway” creates a continuous network of cytoplasm—like air flowing between rooms. It is through this cytoplasmic network—called the symplast—that most nutrients and molecules are transferred among plant cells.

A single plant cell has thousands of plasmodesmata perforating its cell wall, although the number and structure of plasmodesmata can vary across cells and change in individual cells. The continuum of cytoplasm created by plasmodesmata unifies most of a plant.

Most of the water and nutrients that move through a plant are transported by vascular tissue—xylem and phloem. However, plasmodesmata also transport these materials among cells and ultimately throughout the plant.

Plasmodesmata are versatile, and continuously alter their permeability. In addition to water and small molecules, they can also transport certain macromolecules, such as receptor-like protein kinases, signaling molecules, transcription factors, and RNA-protein complexes.

As cells grow, their density of plasmodesmata decreases unless they produce secondary plasmodesmata. Certain parasitic plants develop secondary plasmodesmata that connect them to hosts, allowing them to extract nutrients.

Çok hücreli bir organizmanın vücudundaki organlar hücrelertarafından oluşturulan dokulardan oluşur. Birlikte uyumlu çalışmak için hücrelerin iletişim kurması gerekir. Hücrelerin iletişim kurmanın bir yolu diğer hücrelerle doğrudan temas etmektir. Komşu hücreleri birbirine bağlayan temas noktalarına hücreler arası kavşak denir.

Hücreler arası kavşaklar mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bir özelliğidir. Ancak, farklı türde hücrelerde bulunur. Hayvan hücrelerinde bulunan hücreler arası kavşaklar sıkı kavşaklar, boşluk kavşakları ve desmozomları içerir. Bitki hücrelerini birbirine bağlayan kavşaklara plasmodesmata denir. Hayvan hücrelerinde bulunan kavşaklar arasında boşluk kavşakları plasmodesmata en çok benzerdir.

Plasmodesmata komşu bitki hücrelerini birbirine bağlayan geçitlerdir. Tıpkı bir kapı yla bağlanan iki odanın bir duvarı paylaşması gibi, plasmodesma ile birbirine bağlanan iki bitki hücresi de bir hücre duvarLarını paylaşır.

Plasmodesma "kapı" sitoplazma sürekli bir ağ oluşturur-hava odalar arasında akan gibi. Bu sitoplazmik ağ yoluyla-symplast denilen- en besin ve moleküllerbitki hücreleri arasında aktarılır.

Plasmodesmata sayısı ve yapısı hücreler arasında değişebilir ve bireysel hücrelerde değişiklik olsa da, tek bir bitki hücresi, hücre duvarını delikleyen binlerce plazmodesmata sahiptir. Plasmodesmata tarafından oluşturulan sitoplazma sürekliliği bir bitkinin çoğunu birarada dır.

Bir bitki ile hareket su ve besin çoğu vasküler doku-ksilem ve phloem tarafından taşınır. Ancak, plasmodesmata da hücreler arasında ve sonuçta bitki boyunca bu malzemeleri taşımak.

Plasmodesmata çok yönlüdür ve geçirgenliklerini sürekli olarak değiştirir. Su ve küçük moleküllere ek olarak, reseptör benzeri protein kinazları, sinyal molekülleri, transkripsiyon faktörleri ve RNA-protein kompleksleri gibi bazı makromolekülleri de taşıyabilirler.

Hücreler büyüdükçe, ikincil plasmodesmata üretmedikleri sürece plasmodesmata yoğunluğu azalır. Bazı parazit bitkiler onları ev sahiplerine bağlayan ikincil plasmodesmata geliştirmek, onları besin ayıklamak için izin.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter