Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

27.6: Biyo-jeo-kimyasal Döngü Nedir?
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
What are Biogeochemical Cycles?
 
TRANSCRIPT

27.6: What are Biogeochemical Cycles?

27.6: Biyo-jeo-kimyasal Döngü Nedir?

The most common elements in organic molecules, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and phosphorus, are only available in the ecosystem in limited amounts. Therefore, these nutrients must be recycled through both biotic and abiotic components of the ecosystem, in processes generally called biogeochemical cycles.

Biogeochemical Cycles and Decomposition

The matter that makes up living organisms, like water, carbon, nitrogen, sulfur and phosphorous, exist in limited quantities within the ecosystem and must be conserved and recycled. This matter can take a variety of chemical forms and spend extended periods of time in the atmosphere, on or underneath the land, and in aquatic environments. A key component in the breakdown and recycling of nutrients in the ecosystem is decomposition, which is influenced by temperature, moisture, and nutrient availability. For example, organic material is decomposed much faster in rainforests compared to temperate environments, which have lower temperatures and more seasonal climates.

Human Activity

Human activities can also play a major role in altering the balance of biogeochemical cycles. For example, in 2011, Lake Erie experienced the largest harmful algal bloom in its recorded history. This was a result of the agricultural addition of phosphorus over many years, coupled with changes in local weather patterns. The excessive nutrient levels––called eutrophication––promoted the growth of two toxic cyanobacteria species, Microcystis and Anabaena.

Organik moleküller, karbon, hidrojen, oksijen, azot, kükürt ve fosforda en yaygın elementler ekosistemde sadece sınırlı miktarda bulunur. Bu nedenle, bu besinler ekosistemin hem biyotik hem de abiyotik bileşenleri ile geri dönüştürülmelidir, süreçler genellikle biyojeokimyasal döngüleri denir.

Biyojeokimyasal Döngüler ve Ayrışma

Su, karbon, azot, kükürt ve fosfor gibi canlıorganizmaları oluşturan madde, ekosistem içinde sınırlı miktarda bulunur ve korunmalıdır ve geri dönüştürülmelidir. Bu madde çeşitli kimyasal formlar alabilir ve atmosferde, karanın üzerinde veya altında ve su ortamlarında uzun süre geçirebilir. Ekosistemdeki besinlerin parçalanması ve geri dönüştürülmesinde önemli bir bileşen, sıcaklık, nem ve besin bulunabilirliğinden etkilenen ayrışmadır. Örneğin, organik maddeler yağmur ormanlarında daha düşük sıcaklıklara ve daha mevsimsel iklimlere sahip ılıman ortamlara göre çok daha hızlı ayrıştırılır.

İnsan Etkinliği

İnsan faaliyetleri de biyojeokimyasal döngülerin dengesini değiştirmede önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, 2011 yılında, Erie Gölü kayıtlı tarihinin en büyük zararlı alg çiçek yaşadı. Bu, yerel hava koşullarındaki değişikliklerle birleştiğinde, uzun yıllar boyunca fosforun tarımsal olarak eklenmesinin bir sonucuydu. Aşırı besin düzeyleri--ötrofikasyon denir--iki toksik siyanobakteri türlerinin büyümesini teşvik, Mikrokistis ve Anabaena.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter